สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานฝีมือ ประเภทของงานฝีมือและวัสดุที่ใช้ผลิตงานฝีมือของไทย ช่วยให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมของไทยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3   อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.6/1     พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ผลิตงานฝีมือได้

- เขียนประโยคบอกวัสดุที่ใช้ผลิตงานฝีมือได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง What Is It Made of?

2. การออกเสียงคำศัพท์ตามหลักการออกเสียง

3. การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ผลิตงานฝีมือ

4. การเขียนประโยคบอกวัสดุที่ใช้ผลิตงานฝีมือ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Handicrafts 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)