สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูล การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความชอบ พร้อมบอกกิจกรรมง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ในฤดูกาลต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ช่วยให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.6/1 เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.6/5    พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนบรรยายเกี่ยวกับฤดูกาลที่ชอบและกิจกรรมที่ทำในฤดูกาลต่าง ๆ ได้

2) พูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับฤดูกาลที่ชอบและกิจกรรมที่ทำในฤดูกาลต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง Find Someone Who... 

2. การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาล

3. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับฤดูกาลที่ชอบและกิจกรรมที่ทำในฤดูกาลต่างๆ

4. การพูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับฤดูกาลที่ชอบและกิจกรรมที่ทำในฤดูกาลต่างๆ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Weather & Seasons 16 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)