สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในสวนสาธารณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน และ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. ออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสวนสาธารณะได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. เขียนประโยคที่ใช้บรรยายกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในสวนสาธารณะได้

2. พูดถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในสวนสาธารณะได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1. ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง Let’s Go to the Park

2. การออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ในสวนสาธารณะ

3. การเขียนประโยคที่ใช้บรรยายกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในสวนสาธารณะ

4. การพูดถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในสวนสาธารณะ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Interesting Activities 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)