สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออมถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตสำเร็จและเป็นจริงขึ้นมา นอกจากนี้การออมเงินไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน ยังช่วยลดปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

ง 2.1 ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกวิธีการออมเงินของตนเองได้

2.เขียนวิธีการออมเงินที่เหมะสมกับตนเองได้

3.เห็นความสำคัญของการออมเงิน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน 15 มี.ค. 66 (มีใบงาน)