สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

ง 2.1 ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้

2.เขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง บัญชีรายรับ - รายจ่าย 8 มี.ค. 66 (มีใบงาน)