สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไม้ดอกไม้ประดับแต่ละชนิดแตกต่างกันจึงต้องดูแลรักษาให้ถูกวิธี เพื่อให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีคุณภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับได้

2.ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 7 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)