สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานตามลำดับ การใช้ตัวแปร การวนซํ้า การตรวจสอบเงื่อนไข

การหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป. 6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข

จุดประสงค์

1. เขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครให้เดินตามเส้น

2. ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรม
เรื่อง การเขียนโปรแกรม (12) 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน)