สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ แบบอนุกรม ทำได้โดยต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง เข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่งเรียงกันไป ซึ่งทำให้วงจรไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น จึงนำการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนี้ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่ต้องการพลังงานไฟฟ้ามาก เช่น  ไฟฉาย เครื่องควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.6/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

บอกประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
ชั่วโมง วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม (3) 10 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)