สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           เราควรทำกิจกรรมหรือปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เช่น การปลูกต้นไม้ การปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ การคัดแยกขยะ การนำขยะบางชนิดที่คัดแยกแล้วไปจัดการอย่างเหมาะสม การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน การกินอาหารพอเหมาะ กินอาหารไม่เหลือทิ้ง การเลือกใช้พลังงานสะอาด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป.6/8 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต

ว 3.2 ป.6/9 ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก

จุดประสงค์

บอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
ชั่วโมง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (6) 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)