สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ไฟฟ้ามีประโยชน์กับมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ให้แสงสว่าง อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดทำได้หลายวิธี เช่นปิดเครื่องทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ใช้เครื่องไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.3 ป.3/3 ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อ่านข้อมูลและเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
เรื่อง การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (4) (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)