ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์
  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 1) 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 2) 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 3) 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตมนุษย์ (ตอนที่ 1) 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตมนุษย์ (ตอนที่ 2) 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตมนุษย์ (ตอนที่ 3) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
  วัฏจักรชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 1) 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และบัตรภาพ บัตรคำ)
  วัฏจักรชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 2) 1 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  วัฏจักรชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 3) 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และสื่อวีดิทัศน์)
  วัฏจักรชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 4) 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนประกอบของวัตถุและวัสดุ
  วัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิม (ตอนที่ 1) 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  วัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิม (ตอนที่ 2) 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
  ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงวัสดุ (ตอนที่ 1) 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงวัสดุ (ตอนที่ 2) 22 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง (ตอนที่ 1) 29 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง (ตอนที่ 2 ) 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง (ตอนที่ 3) 5 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง (ตอนที่ 4 ) 9 ส.ค. 64
  การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลง (ตอนที่ 5 ) 16 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 การดึง การผลัก และผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  การดึง การผลัก (ตอนที่ 1) 19 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การดึง การผลัก (ตอนที่ 2) 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การดึง การผลัก (ตอนที่ 3) 26 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ตอนที่ 1) 30 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ตอนที่ 2) 2 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ตอนที่ 3) 6 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 แรงแม่เหล็ก
  แม่เหล็ก (ตอนที่ 1) 9 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  แม่เหล็ก (ตอนที่ 2) 13 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และสื่อวีดิทัศน์)
  แม่เหล็ก (ตอนที่ 3) 16 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
  ขั้วแม่เหล็ก (ตอนที่ 1) 20 ก.ย. 64
  ขั้วแม่เหล็ก (ตอนที่ 2) 22 ก.ย. 64
  ขั้วแม่เหล็ก (ตอนที่ 3) 27 ก.ย. 64
  แรงระหว่างแม่เหล็ก (ตอนที่ 1) 30 ก.ย. 64
  แรงระหว่างแม่เหล็ก (ตอนที่ 2) 4 ต.ค. 64
  แรงระหว่างแม่เหล็ก (ตอนที่ 3) 7 ต.ค. 64
๑o
  แรงระหว่างแม่เหล็ก (ตอนที่4) 11 ต.ค. 64
๑๑
  แรงระหว่างแม่เหล็ก (ตอนที่5) 14 ต.ค. 64
๑๒
  แรงสัมผัส แรงไม่สัมผัส (ตอนที่ 1) 18 ต.ค. 64
๑๓
  แรงสัมผัส แรงไม่สัมผัส (ตอนที่ 2) 21 ต.ค. 64
๑๔
  แรงสัมผัส แรงไม่สัมผัส (ตอนที่ 3)
๑๕
  แรงสัมผัส แรงไม่สัมผัส (ตอนที่ 4)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ