สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดทำได้ เช่น เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน  ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเพื่อลดการใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยทำได้ เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและติดตั้งโดยผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ หลีกเลี่ยงการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้ในบริเวณที่ชื้นแฉะหรือบริเวณที่ฝนสาดเพื่อให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ว 2.3 ป.3/3 ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อ่านข้อมูลและเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
เรื่อง การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (3) (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)