สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ แท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดง การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายแหล่ง เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ ลม น้ำ บางแหล่งมีจำนวนจำกัด เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ เราจึงต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.3 ป.3/2 บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 รวบรวมข้อมูลและอธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
เรื่อง การผลิตไฟฟ้า (2) 16 มี.ค 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)