สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         เครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิเรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์ การอ่านค่าอุณหภูมิบนเทอร์มอมิเตอร์ ต้องให้ของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์อยู่ในระดับสายตา หน่วยวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้ในบ้านเราคือหน่วยองศาเซลเซียส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/3 อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกต วัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศในบริเวณต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการเกิดลมด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเกิดลม
เรื่อง การเกิดลม (1) 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)