สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการปล่อยควันจากการใช้รถ การทิ้งขยะ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศทำได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศในแต่ละบริเวณ เช่น ลดการใช้รถส่วนตัว ลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อสร้างขยะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 รวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 อากาศ
เรื่อง มลพิษทางอากาศ (3) 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)