สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อากาศโดยทั่วไปประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ และไอน้ำ รวมทั้งฝุ่นละออง หากในอากาศมีส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณมาก จนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตลงความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 อากาศ
เรื่อง มลพิษทางอากาศ (1) 19 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)