สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อากาศมีประโยชน์มากมายต่อโลกและสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตจะใช้อากาศเพื่อการดำรงชีวิต เช่น สิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารนอกจากนี้อากาศที่ล้อมรอบพื้นผิวโลกจะช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้อบอุ่นเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 3.2 ป.3/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 ลงความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความสำคัญของอากาศด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 อากาศและการเกิดลม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 อากาศ
เรื่อง ความสำคัญของอากาศ (2) 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)