สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว3.1 ป. 3/3 ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

2. สังเกต ลงความคิดเห็นจากข้อมูล และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคำถาม

2. ประเมินทักษะการสังเกต ลงความคิดเห็นจากข้อมูล และตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์

ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงอาทิตย์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
เรื่อง ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต (2) 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)