สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปในทุกทิศทางรอบแหล่งกำเนิดเสียง ทำให้ผู้ฟังทุกตำแหน่งที่อยู่รอบแหล่งกำเนิดเสียงได้ยินเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์
จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                   - ตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                  - การยอมรับความเห็นต่าง                                                                        

                  - มุ่งมั่นในการทำงาน

                 - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

 

แบบประเมินความรู้

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ - ตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- ใฝ่เรียนรู้

สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- อธิบายการเกิดเสียงของวัตถุ

2. ความสามารถในการคิด

- สรุปเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

 

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว
เรื่อง ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง (2) 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน)