สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปในทุกทิศทางรอบแหล่งกำเนิดเสียง ทำให้ผู้ฟังทุกตำแหน่งที่อยู่รอบแหล่งกำเนิดเสียงได้ยินเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 

จุดประสงค์

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                   - บอกวิธีทำให้วัตถุเกิดเสียง

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

                   - สังเกตการได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในบริเวณต่าง ๆ
3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                  - ความอยากรู้อยากเห็น

                  - มีวินัย

                   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- บอกตำแหน่งในห้องที่ได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ - สังเกตการได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในบริเวณต่าง ๆ

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- มีวินัย

- มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- นำเสนอตำแหน่งที่ได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง

2. ความสามารถในการคิด

- รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ได้ยินเสียงที่ได้จากการสังเกตเพื่อลงข้อสรุป

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรม

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว
เรื่อง ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง (1) 3 ม.ค. 66 (มีใบงาน)