สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เราสามารถใช้ชนิดของวัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุมาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัตถุ และเมื่อเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม วัตถุในกลุ่มก็เปลี่ยนไปด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป.1/2 ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- จัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์

- ลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- ยอมรับความเห็นต่าง

           - ซื่อสัตย์

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ความรู้ ความเข้าใจ

   - ระบุชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

 

แบบประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ทักษะกระบวนการ

   - จัดกลุ่มวัตถุโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์

   - ลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

   - ยอมรับความเห็นต่าง

   - ซื่อสัตย์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม

แบบประเมินคุณลักษณะ
เจตคติ ค่านิยม

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 2 วัสดุรอบตัว
ชั่วโมง วัสดุรอบตัว
เรื่อง การจัดกลุ่มวัตถุ (2) 6 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)