สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนและบางอย่างแตกต่างกัน การเลือกวัสดุมาทำเป็นวัตถุต้องดูจากสมบัติของวัสดุนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป. 2/2 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

     - เปรียบเทียบลักษณะและสมบัติของวัสดุ

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของวัสดุ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

   - มุ่งมั่นอดทน

การวัดผลและประเมินผล

 

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- เปรียบเทียบลักษณะและสมบัติของวัสดุ

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของวัสดุ

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- มุ่งมั่นอดทน

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์   

 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์   

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (3) 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน)