สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำที่แตกต่างกันซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำวัตถุตามความต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป. 2/1 เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

    - อธิบายการทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ

2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการทำวัตถุตามสมบัติการดูดซับน้ำ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - การยอมรับความเห็นต่าง

    - ความอยากรู้อยากเห็น

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินความรู้

- แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (5) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน)