สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย มีลักษณะเนื้อดิน สมบัติการจับตัว และการอุ้มน้ำแตกต่างกันซึ่งสามารถนำลักษณะและสมบัติของดินชนิดต่าง ๆ มาเป็นเกณฑ์ในการระบุชนิดของดินจากบริเวณต่าง ๆ ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป. 2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - ระบุสมบัติการจับตัวของดินจากบริเวณต่าง ๆ

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติการจับตัวของดินจากบริเวณต่าง ๆ

     - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติบางประการของดินจากบริเวณต่าง ๆ3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มุ่งมั่นในการทางาน

     - กระตือรือร้นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 ระบุสมบัติการจับตัวของดินจากบริเวณต่าง ๆ

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 ดิน
ชั่วโมง ดิน
เรื่อง ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (3) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)