สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนาฏศิลป์ โดยเฉพาะการใช้ภาษาท่าทางที่มาจากธรรมชาติ

ด้านทักษะกระบวนการ

- นักเรียนปฏิบัติท่าทางและเข้าใจภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่มาจากธรรมชาติได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
เรื่อง ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ 23 ก.ย. 65 (มีใบความรู้)