สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาหารจานเดียว ประเภทต่างๆ ดังนี้ อาหารจานเดียวประเภทผัด อาหารจานเดียวประเภทข้าวผัด อาหารจานเดียวประเภทแกง อาหารจานเดียวประเภทยำ อาหารจานเดียวประเภทเส้น และอาหารจานเดียวประเภทยำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม. ๓/๑ อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง ๑.๑ ม. ๓/๒ ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง ๑.๑ ม. ๓/๓ อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารจานเดียวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนประกอบอาหารจานเดียวได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

 

1. วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  แบบประเมิน ใบงานที่ ๒เรื่อง แบบบันทึกการประกอบอาหารจานเดียว

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

2. เครื่องมือ

- ใบงานที่ ๒ เรื่อง แบบบันทึกการประกอบอาหารจานเดียว

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ชั่วโมง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง การประกอบอาหารจานเดียว 24 พ.ค. 65 (มีใบงาน)