สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

สังเกต เปรียบเทียบส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องส่วนต่าง ๆ ของพืชด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกพืช (1) 24 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)