สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน ต้องรู้จักวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ความรู้และข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ท ๑.๑ ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต                     

ท ๑.๑ ๕/๘  มีมารยาทในการอ่าน                                         

 จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

๑. บอกหลักการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

๒. วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                        

๓. มีมารยาทในการอ่านและนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

.๑ ประเมินการทำใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 28 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)