ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอนโดย ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูคณิตา หนุนอนันต์

ครูคณิตา หนุนอนันต์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง 1.1 สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
  ฝึกหัดคัดลายมือ 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิทัศน์ประกอบการสอน)
  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 17 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 21 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านจับใจความสำคัญและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การจับใจความสำคัญจากการฟังและดู 24 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิทัศน์ประกอบการสอน)
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๑) 28 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดแสดงความรู้และ ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๒) 29 พ.ค. 67
  วรรณกรรมดีมีสาระ 30 พ.ค. 67
  หนังสือดีมีคุณค่า 31 พ.ค. 67
๑o
  คำอุทานสื่อสารอารมณ์ 4 มิ.ย. 67
หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง 2.1 สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
  การอธิบายความหมาย ของคำศัพท์ในบทเรียน 5 มิ.ย. 67
  การถอดคำประพันธ์จาก เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ (๑) 6 มิ.ย. 67
  การถอดคำประพันธ์จาก เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ (๒) 7 มิ.ย. 67
  การอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 11 มิ.ย. 67
  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 12 มิ.ย. 67
  การวิเคราะห์คุณค่า และสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 13 มิ.ย. 67
  การท่องจำบทอาขยาน 14 มิ.ย. 67
  คำราชาศัพท์จาก เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 18 มิ.ย. 67
  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่อง สังข์ทองตอน กำเนิดพระสังข์ (๑) 19 มิ.ย. 67
๑o
  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ (๒) 20 มิ.ย. 67
หน่วยที่ ๕ ชื่อหน่วย วิชาเหมือนสินค้า
หน่วยที่ ๗ ชื่อหน่วย ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ