สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิด ความรู้สึกจากจินตนาการ สร้างภาพรายละเอียดต่าง ๆ เป็นงานเขียนอิสระที่ผู้เขียนต้องหมั่นฝึกคิด สังเกต คิดสร้างสรรค์ สามารถลำดับความคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนที่น่าสนใจได้ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการ   

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                      

๑. บอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                            

๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                      

๓. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 9 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)