สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสรุปเรื่อง เป็นการนำความคิดหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่อง มาสรุปให้ได้ใจความชัดเจน กระชับ ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง ซึ่งใจความสำคัญอาจจะอยู่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของเรื่องก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

    ๗.๒ จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกหลักการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                            

๒. เขียนสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                      

๓. นำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดี และวรรณกรรม 6 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)