สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพลงร้องเล่นของเด็กไทย เป็นเพลงที่ใช้ร้องเล่นกันในยามว่าง เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายหรือในโอกาสต่าง ๆ มีบทร้องประกอบการเล่น ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ใช้เป็นของเล่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนได้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

 ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

จุดประสงค์                                                                                                                 

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                       

 ๑. บอกลักษณะของเพลงร้องเล่นได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                          

 ๒. เขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของเด็กไทยได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. เห็นคุณค่าของเพลงร้องเล่นของเด็กไทย

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของเด็กไทย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
ชั่วโมง ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย 27 ก.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)