สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์คุณค่า สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทำให้มีความคิดกว้างไกลและเข้าใจเรื่องมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


๗.๑ ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

๑. บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๒. เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

๓. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
๒ ประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน (๒) 15 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)