สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน ผู้อ่านต้องใช้บริบทในการเข้าใจความหมาย จึงจะช่วยให้อ่านเรื่องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรองที่อ่านได้ และเกิดความซาบซึ้งประทับใจยิ่งขึ้น  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา

     จุดประสงค์  

     ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนได้                                                                 

    ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                            

๒. รวบรวมคำศัพท์และเขียนอธิบายความหมายคำศัพท์ในบทเรียนได้ถูกต้อง

         ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
ชั่วโมง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน 2 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)