สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณกรรมเป็นงานเขียนทั่วไปที่มีเนื้อหาสาระและแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีลักษณะกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้อ่านเกิดความคิดในแง่ต่าง ๆ การอ่านวรรณกรรมต้องจับประเด็นสำคัญ และพิจารณาหาความรู้ ข้อคิด หรือคติสอนใจให้ได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง       

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

          ท 5.1 ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง    

         จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

               บอกหลักการระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านได้

                กระบวนการ (P)

                ระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

               มีนิสัยรักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการทำใบงานที่ 10 วรรณกรรมดีมีสาระ

      2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ชั่วโมง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ 1 มิ.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)