สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ เป็นการเล่าเรื่องจากภาพ ลำดับใจความสำคัญ เชื่อมโยงความคิดของเรื่องได้ครบถ้วน ใช้สำนวนภาษาชัดเจน

สะกดคำถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และบอกข้อคิดที่ได้จากการเล่าเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความหมายคำและประโยคได้

                     - บอกการเขียนเล่าเรื่องได้         

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านคำ และแต่งประโยคจากภาพได้

                     - เขียนเล่าเรื่องได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านและเขียนประโยคจากภาพ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูกทุกข้อ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูก เป็นส่วนใหญ่

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูกบางส่วน

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูก เป็นส่วนน้อย

๒. เขียนเล่าเรื่องจากภาพ

-เขียนเล่าเรื่องจากภาพ ได้สอดคล้องกับภาพ ประโยคได้ใจความครบถ้วน

-เขียนข้อคิดจากเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ

-ตั้งชื่อเรื่องแปลกใหม่ สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

-เขียนเล่าเรื่องจากภาพ ได้สอดคล้องกับภาพ ประโยคได้ใจความเป็นส่วนใหญ่

-เขียนข้อคิดจากเรื่องได้สอดคล้องกับภาพเป็นส่วนใหญ่

-ตั้งชื่อเรื่อง สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

-เขียนเล่าเรื่องจากภาพ ได้สอดคล้องกับภาพ ประโยคได้ใจความบางส่วน

-เขียนข้อคิดจากเรื่องได้สอดคล้องกับภาพบางส่วน

-ตั้งชื่อเรื่อง สอดคล้องกับเนื้อเรื่องบางส่วน

-เขียนเล่าเรื่องจากไม่สอดคล้องกับภาพ ประโยคไม่ได้ใจความ

-เขียนข้อคิดจากเรื่องไม่สอดคล้องกับภาพ

-ตั้งชื่อเรื่อง ไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

๓. พูดเล่าเรื่องจากภาพ

พูดเล่าเรื่องจากภาพต่อเนื่อง

ไม่วกวน ตรงทุกประเด็น

พูดเล่าเรื่องจากภาพต่อเนื่อง ไม่วกวน ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่

 

พูดเล่าเรื่องจากภาพไม่ต่อเนื่อง วกวน ตรงประเด็นเป็นบางส่วน

 

พูดเล่าเรื่องจากภาพไม่ต่อเนื่อง วกวน

 

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           ๑-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑๐ นักเขียนนักอ่าน
ชั่วโมง นักเขียนนักอ่าน
เรื่อง เขียนเล่าเรื่อง 30 ก.ย. 65 (มีใบงาน)