สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านแจกลูกและสะกดคำ เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่าง ๆ ที่มีความหมายในภาษาไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความหมายของการแจกลูกสะกดคำได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านแจกลูกสะกดคำได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย

การวัดผลและประเมินผล

 

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

1. ความถูกต้องของเนื้อหา

แจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง 9-10 ข้อ

แจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง 7-8 ข้อ

แจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง 5-6 ข้อ

แจกลูกสะกดคำได้ถูกต้องน้อยกว่า 5 ข้อ

2. การเขียน

-เขียนลายมือสวยงาม

-ตัวบรรจงเต็มบรรทัดย่างสม่ำเสมอ

-หัวหนังสือเท่ากัน

 

 

-เขียนลายมือค่อนข้างสวยงาม

-ตัวหนังสือไม่ค่อนบรรจง ไม่เต็มบรรทัดอย่างสม่ำเสมอ

-หัวไม่ค่อยเท่ากัน

3. ความสวยงาม

ระบายสี ตกแต่งสวยงาม

 

 

ไม่ระบายสี ไม่ตกแต่ง

4. ความสะอาด

มีรอยลบคำผิด 1-2 จุด

มีรอยลบคำผิด 3 จุด

มีรอยลบคำผิด 4 จุด

มีรอยลบคำผิดมากกว่า 5 จุด

เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน           13-16   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           9-12     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           5-8       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           1-4       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๙ สรรสร้างความรู้
ชั่วโมง สรรสร้างความรู้
เรื่อง การแจกลูกสะกดคำ 12 ก.ย. 65 (มีใบงาน)