สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่าน เขียน และผันวรรณยุกต์คำพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวและมี  บ  สะกดการฟังและบอกข้อคิดเห็นที่ได้จากการฟัง

เป็นทักษะในการฟังและการพูดอย่างคิดวิเคราะห์คำคล้องจอง คือ คำที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกดต้องสะกด

ในมาตราเดียวกันการอ่านบทร้อยกรองที่ใช้คำคล้องจองง่ายๆ ทำให้ได้รับความบันเทิง และความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - เข้าใจการอ่านและเขียนประสมอักษรกลางสระเดี่ยวและมี  บ  สะกดได้

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านคำพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยว   มี บ สะกดได้

                     - ฟังเรื่องร้อยกรองแล้วบอกข้อคิดจากเรื่องได้

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์ประเมิน : ใบงานที่ ๔  เรื่อง  อ่านและเขียนสะกดคำพยัญชนะต้นมี  บ  สะกด

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านสะกดคำ

 

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องทุกคำ คล่องแคล่ว และสามารถอ่านนำผู้อื่นได้

 

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องเกือบทุกคำ และสามารถแก้ไขคำที่อ่านผิดได้ด้วยตนเอง

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผู้แนะนำ คำที่อ่านผิดก็สามารถแก้ไขตามได้

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องบางคำ นอกนั้นต้องมีผู้อ่านนำจึงสามารถอ่าน

ตามได้

๒. เขียนคำมาตราตัวสะกด แม่ กบ

เขียนคำมาตราตัวสะกด แม่ กบ  ถูกทุกข้อ

เขียนคำมาตราตัวสะกด แม่ กบ  ถูก ๔ ข้อ

เขียนคำมาตราตัวสะกด แม่ กบ  ถูก ๓ ข้อ

เขียนคำมาตราตัวสะกด แม่ กบ  ถูก ๒ ข้อ

๓.ฟังเรื่องร้อยกรองและตอบคำถาม

 

 ตอบคำถามถูกต้องทั้งเรื่อง

 

ตอบคำถามถูกต้อง

เกือบทั้งเรื่อง

ตอบคำถามถูกต้องบางส่วนของเรื่อง

 

ตอบคำถามไม่ถูกต้องทั้งเรื่อง

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

 

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           ๑-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

 

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๘ คำคล้องจองร้อยกรองไทย
ชั่วโมง คำคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง ฟังนิทานร้อยกรอง 2 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)