สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านภาพและเขียนบรรยายสั้นๆ เครื่องหมายในชีวิตประจำวัน  เช่น สัญลักษณ์แทนสถานที่ หรือแผนที่ ป้ายประกอบสถานที่ต่าง ๆ  เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - รู้เข้าใจและอ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวัน ได้     

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   - เขียนความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

- รู้เข้าใจและอ่านภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย หรือแผนที่ต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวัน

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

๑.เขียนความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

๒.เขียนบรรยายภาพ

 

- ใบงานที่ ๙ เรื่อง อ่านภาพสัญลักษณ์และเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

 

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๙ เรื่อง อ่านภาพสัญลักษณ์และเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.ใฝ่เรียนรู้

๒.มุ่งมั่นในการทำงาน

๓.รักความเป็นไทย

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

๓.ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

๓.แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
ชั่วโมง สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
เรื่อง จำเล่าสัญลักษณ์รอบตัว 16 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)