สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านภาพเครื่องหมายในชีวิตประจำวัน  เช่น สัญลักษณ์แทนสถานที่ หรือแผนที่ ป้ายประกอบสถานที่ต่าง ๆ  ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบและข้อห้ามต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - รู้เข้าใจและอ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวัน ได้     

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                    - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายในชีวิตประจำวัน

 

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้องทุกภาพ

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง ๘ ภาพ

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง

 ๖ ภาพ

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง ๔ ภาพ

๒. เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้องทุกข้อ

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง ๘ ข้อ

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง๖ ข้อ

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง ๔ ข้อ

๓.เขียนคำคล้องจอง ๑ และ ๒ พยางค์

เขียนคำคล้องจอง ๑ และ ๒ พยางค์ ได้ถูกต้องทุกข้อ

เขียนคำคล้องจอง ๑ และ ๒ พยางค์ ได้ถูกต้อง  ๘ ข้อ

เขียนคำคล้องจอง ๑ และ ๒ พยางค์ ได้ถูกต้อง  ๖ ข้อ

เขียนคำคล้องจอง ๑ และ ๒ พยางค์ ได้ถูกต้อง ๔  ข้อ

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           1-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

 

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
ชั่วโมง สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
เรื่อง ป้ายนี้บอกอะไร 15 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)