สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านและการเขียนตัวสะกดด้วยสระอาเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องสระอา  และการประสมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ซึ่งมีความจำเป็นในการอ่านและเขียนเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำสะกดด้วยสระอา และสามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและเขียนคำสะกดด้วยสระอื่นต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - แยกส่วนประกอบขอบคำที่ประสมด้วยสระอาได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนรูปสระอาได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ประสมสระอา

การวัดผลและประเมินผล

         - เกณฑ์การประเมินใบงานที่ 3 เรื่องฝึกทักษะการเขียนรูปสระอา  (-า)

 

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

ความถูกต้องของเนื้อหา

เขียนรูปสระอาได้ถูกต้องตามหลักการเขียนทุกตัว

เขียนรูปสระอาได้ถูกต้องตามหลักการเขียนส่วนใหญ่

เขียนรูปสระอาได้ถูกต้องตามหลักการเขียนบางตัว

เขียนรูปสระอ

ได้ไม่ถูกต้องตามหลักการเขียน

ลายมือตัวบรรจง

เขียนลายมือสวยงาม มีหัว เว้นระยะห่างเท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวสม่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวไม่ค่อยสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือไม่มัว ไม่สม่ำเสมอ และ        ไม่เว้นระยะห่าง

ความสะอาด

ไม่มีรอยลบคำผิด

มีรอยลบคำผิด 1 จุด

มีรอยลบคำผิด 2 – 3 จุด

มีรอยลบคำผิดมากกว่า 4 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน

          คะแนน 10 – 12         หมายถึง          ดีมาก

          คะแนน 7 – 9            หมายถึง          ดี

          คะแนน  4 – 6           หมายถึง          พอใช้

          ต่ำกว่า 4                   หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

          ผ่านเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง หรรษาสระอา 16 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)