สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การอ่านและการเขียนตัวสะกดด้วยสระอะเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องสระอะและการประสมคำ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความจำเป็นในการอ่านและเขียนเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำสะกดด้วย สระอะ และสามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและเขียนคำสะกดด้วยสระอื่นต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    1) แยกส่วนประกอบขอบคำที่ประสมด้วยสระอะได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    1) เขียนรูปสระอะได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   1) เห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ประสมสระอะ  

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้

- แยกส่วนประกอบขอบคำที่ประสมด้วยสระอะได้

- ประเมินใบงานที่ 2 แยกส่วนประกอบขอบคำ

- แบบประเมินใบงานที่ 2 แยกส่วนประกอบขอบคำ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านทักษะและกระบวนการ

- เขียนรูปสระอะได้ถูกต้อง

 

- ประเมินใบงานที่ 1 เรื่องฝึกทักษะการเขียนรูปสระอะ (-อะ)

- แบบประเมินใบงานที่ 1  เรื่องฝึกทักษะการเขียนรูปสระอะ (-อะ)

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- เห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ประสมสระอะ

 

- ประเมินการทำงานและปฏิบัติกิจกรรมใน               ชั้นเรียน

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๑. การประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒. การประเมินความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒. แบบประเมินความสามารถในการคิด

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง สระอะ พาเพลิน 15 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ กิจกรรม)