สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำคล้องจอง คือ คำที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกดต้องสะกดในมาตราเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - อ่านและเขียนคำคล้องจองได้ถูกต้อง                

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                     - การฟังและบอกข้อคิดจากการฟังได้  

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)

 - อ่านและเขียนคำคล้องจองได้ถูกต้อง        

 

-การถามตอบ

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- การฟังและบอกข้อคิดจากการฟังได้   

 

 

- การทำใบงานที่ ๙  เรื่อง

เขียนคำคล้องจอง ๑ และ ๒ พยางค์

 

-แบบประเมินใบงานที่  เรื่อง เขียนคำคล้องจอง ๑ และ ๒ พยางค์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม(A)

 -มีมารยาทในการฟัง การพูด และการเขียน

 

 

- สังเกตพฤติกรรม

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.ใฝ่เรียนรู้

๒.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั่วโมง อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง เลิศล้ำด้วยคำคล้องจอง (1) 13 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ บทอ่าน)