สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้พลังงานและทรัพยากรท้องถิ่นในงานประดิษฐ์ในโอกาสต่างๆจากวัสดุในท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น    

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายการใช้พลังงานและทรัพยากรท้องถิ่นในงานประดิษฐ์ได้
2. สามารถเขียนคุณค่าของงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นได้
3. เห็นคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรท้องถิ่นในงานประดิษฐ์

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 ช่างคิดประดิษฐ์ใช้ / หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง ช่างคิดประดิษฐ์ใช้
เรื่อง การใช้พลังงานและทรัพยากรท้องถิ่นในงานประดิษฐ์ 27 ก.ย. 65 (มีใบงาน)