สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถค้นหาคำตอบสิ่งที่สงสัยโดยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้

3. เด็กสามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง

2. การค้นหาคำตอบสิ่งที่สงสัย โดยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

3. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (1)
เรื่อง เสียงรอบตัว (1) 11 ก.พ. 65