ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 103
แผนการสอนโดย ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2564/2

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

รู้รอบปลอดภัย
เรื่อง 1.1 รู้รอบปลอดภัย(1)
  รู้รอบปลอดภัย(1) 1 พ.ย. 64
เรื่อง 1.2 รู้รอบปลอดภัย(2)
  รู้รอบปลอดภัย(2) 2 พ.ย. 64
เรื่อง 1.3 รู้รอบปลอดภัย(3)
  รู้รอบปลอดภัย(3) 3 พ.ย. 64
เรื่อง 1.4 รู้รอบปลอดภัย(4)
  รู้รอบปลอดภัย(4) 4 พ.ย. 64
เรื่อง 1.5 รู้รอบปลอดภัย(5)
  รู้รอบปลอดภัย(5) 5 พ.ย. 64
ลอยกระทง
เรื่อง 2.1 ลอยกระทง(1)
  ลอยกระทง (1) 8 พ.ย. 64
เรื่อง 2.2 ลอยกระทง(2)
  ลอยกระทง (2) 9 พ.ย. 64
เรื่อง 2.3 ลอยกระทง(3)
  ลอยกระทง (3) 10 พ.ย. 64
เรื่อง 2.4 ลอยกระทง(4)
  ลอยกระทง (4) 11 พ.ย. 64
เรื่อง 2.5 ลอยกระทง(5)
  ลอยกระทง(5) 15 พ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
กลางวัน กลางคืน
เรื่อง 3.1 กลางวัน กลางคืน(1)
  กลางวันกลางคืน(1) 15 พ.ย. 64
เรื่อง 3.2 กลางวัน กลางคืน(2)
  กลางวันกลางคืน(2) 16 พ.ย. 64
เรื่อง 3.3 กลางวัน กลางคืน(3)
  กลางวันกลางคืน(3) 17 พ.ย. 64
เรื่อง 3.4 กลางวัน กลางคืน(4)
  กลางวันกลางคืน(4) 18 พ.ย. 64
เรื่อง 3.5 กลางวัน กลางคืน(5)
  กลางวันกลางคืน(5) 19 พ.ย. 64
ค่านิยมไทย
เรื่อง 4.1 ค่านิยมไทย(1)
  ค่านิยมไทย (1) 16 พ.ย. 64
เรื่อง 4.2 ค่านิยมไทย(2)
  ค่านิยมไทย (2) 23 พ.ย. 64
เรื่อง 4.3 ค่านิยมไทย(3)
  ค่านิยมไทย (3) 24 พ.ย. 64
เรื่อง 4.4 ค่านิยมไทย(4)
  ค่านิยมไทย (4) 25 พ.ย. 64
เรื่อง 4.5 ค่านิยมไทย(5)
  ค่านิยมไทย (5) 26 พ.ย. 64
วันชาติ
เรื่อง 5.1 วันชาติ(1)
  วันชาติ (1) 29 พ.ย. 64
เรื่อง 5.2 วันชาติ (2)
  วันชาติ (2) 30 พ.ย. 64
เรื่อง 5.3 วันชาติ (3)
  วันชาติ (3) 1 ธ.ค. 64
เรื่อง 5.4 วันชาติ (4)
  วันชาติ (4) 2 ธ.ค. 64
เรื่อง 5.5 วันชาติ (5)
  วันชาติ (5) 3 ธ.ค. 64
เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 6.1 เศรษฐกิจพอเพียง (1)
  เศรษฐกิจพอเพียง(1) 7 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.2 เศรษฐกิจพอเพียง (2)
  เศรษฐกิจพอเพียง(2) 8 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.3 เศรษฐกิจพอเพียง (3)
  เศรษฐกิจพอเพียง(3) 9 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.4 เศรษฐกิจพอเพียง (4)
  เศรษฐกิจพอเพียง(4) 13 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.5 เศรษฐกิจพอเพียง (5)
  เศรษฐกิจพอเพียง(5) 14 ธ.ค. 64
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เรื่อง 7.1 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1) 15 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.2 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2) 16 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3) 17 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 20 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 21 ธ.ค. 64
วันขึ้นปีใหม่
เรื่อง 8.1 วันขึ้นปีใหม่ (1)
  วันขึ้นปีใหม่ (1) 22 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.2 วันขึ้นปีใหม่ (2)
  วันขึ้นปีใหม่ (2) 23 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.3 วันขึ้นปีใหม่ (3)
  วันขึ้นปีใหม่ (3) 24 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.4 วันขึ้นปีใหม่ (4)
  วันขึ้นปีใหม่ (4) 27 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.5 วันขึ้นปีใหม่ (5)
  วันขึ้นปีใหม่ (5) 28 ธ.ค. 64
สนุกตัวเลข
เรื่อง 9.1 สนุกกับตัวเลข (1)
  สนุกกับตัวเลข (1) 29 ธ.ค. 64
เรื่อง 9.2 สนุกกับตัวเลข (2)
  สนุกกับตัวเลข (2) 30 ธ.ค. 64
เรื่อง 9.3 สนุกกับตัวเลข (3)
  สนุกกับตัวเลข (3) 4 ม.ค. 65
เรื่อง 9.4 สนุกกับตัวเลข (4)
  สนุกกับตัวเลข (4) 5 ม.ค. 65
เรื่อง 9.5 สนุกกับตัวเลข (5)
  สนุกกับตัวเลข (5) 6 ม.ค. 65
ขนาด รูปร่าง รูปทรง
เรื่อง 10.1 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (1)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (1) 7 ม.ค. 65
เรื่อง 10.2 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (2)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (2) 10 ม.ค. 65
เรื่อง 10.3 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (3)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (3) 11 ม.ค. 65
เรื่อง 10.4 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (4)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (4) 12 ม.ค. 65
เรื่อง 10.5 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (5)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (5) 13 ม.ค. 65
วันเด็ก วันครู
เรื่อง 11.1 วันเด็ก วันครู (1)
  วันเด็ก วันครู (1) 14 ม.ค. 65
เรื่อง 11.2 วันเด็ก วันครู (2)
  วันเด็ก วันครู (2) 17 ม.ค. 65
เรื่อง 11.3 วันเด็ก วันครู (3)
  วันเด็ก วันครู (3) 18 ม.ค. 65
เรื่อง 11.4 วันเด็ก วันครู (4)
  วันเด็ก วันครู (4) 19 ม.ค. 65
เรื่อง 11.5 วันเด็ก วันครู (5)
  วันเด็ก วันครู (5) 20 ม.ค. 65
โลกสวยด้วยสีสัน
เรื่อง 12.1 โลกสวยด้วยสีสัน (1)
  โลกสวยด้วยสีสัน (1) 21 ม.ค. 65
เรื่อง 12.2 โลกสวยด้วยสีสัน (2)
  โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ม.ค. 65
เรื่อง 12.3 โลกสวยด้วยสีสัน (3)
  โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ม.ค. 65
เรื่อง 12.4 โลกสวยด้วยสีสัน (4)
  โลกสวยด้วยสีสัน (4) 26 ม.ค. 65
เรื่อง 12.5 โลกสวยด้วยสีสัน (5)
  โลกสวยด้วยสีสัน (5) 27 ม.ค. 65
ฤดูหนาว
เรื่อง 13.1 ฤดูหนาว (1)
  ฤดูหนาว (1) 28 ม.ค. 65
เรื่อง 13.2 ฤดูหนาว (2)
  ฤดูหนาว (2) 31 ม.ค. 65
เรื่อง 13.3 ฤดูหนาว (3)
  ฤดูหนาว (3) 1 ก.พ. 65
เรื่อง 13.4 ฤดูหนาว (4)
  ฤดูหนาว (4) 2 ก.พ. 65
เรื่อง 13.5 ฤดูหนาว (5)
  ฤดูหนาว (5) 3 ก.พ. 65
แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 14.1 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 4 ก.พ. 65
เรื่อง 14.2 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 7 ก.พ. 65
เรื่อง 14.3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 8 ก.พ. 65
เรื่อง 14.4 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 9 ก.พ. 65
เรื่อง 14.5 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 10 ก.พ. 65
เสียงรอบตัว
เรื่อง 15.1 เสียงรอบตัว (1)
  เสียงรอบตัว (1) 11 ก.พ. 65
เรื่อง 15.2 เสียงรอบตัว (2)
  เสียงรอบตัว (2) 14 ก.พ. 65
เรื่อง 15.3 เสียงรอบตัว (3)
  เสียงรอบตัว (3) 15 ก.พ. 65
เรื่อง 15.4 เสียงรอบตัว (4)
  เสียงรอบตัว (4) 17 ก.พ. 65
เรื่อง 15.5 เสียงรอบตัว (5)
  เสียงรอบตัว (5) 18 ก.พ. 65
รักการอ่าน
เรื่อง 16.1 รักการอ่าน (1)
  รักการอ่าน(1) 21 ก.พ. 65
เรื่อง 16.2 รักการอ่าน (2)
  รักการอ่าน(2) 22 ก.พ. 65
เรื่อง 16.3 รักการอ่าน (3)
  รักการอ่าน(3) 23 ก.พ. 65
เรื่อง 16.4 รักการอ่าน (4)
  รักการอ่าน(4) 24 ก.พ. 65
เรื่อง 16.5 รักการอ่าน (5)
  รักการอ่าน(5) 25 ก.พ. 65
ปริมาตร น้ำหนัก
เรื่อง 17.1 ปริมาตร น้ำหนัก (1)
  ปริมาตร น้ำหนัก (1) 28 ก.พ. 65
เรื่อง 17.2 ปริมาตร น้ำหนัก (2)
  ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 มี.ค. 65
เรื่อง 17.3 ปริมาตร น้ำหนัก (3)
  ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 มี.ค. 65
เรื่อง 17.4 ปริมาตร น้ำหนัก (4)
  ปริมาตร น้ำหนัก (4) 3 มี.ค. 65
เรื่อง 17.5 ปริมาตร น้ำหนัก (5)
  ปริมาตร น้ำหนัก (5) 4 มี.ค. 65
ฤดูร้อน
เรื่อง 18.1 ฤดูร้อน (1)
  ฤดูร้อน(1) 7 มี.ค. 65
เรื่อง 18.2 ฤดูร้อน (2)
  ฤดูร้อน(2) 8 มี.ค. 65
เรื่อง 18.3 ฤดูร้อน (3)
  ฤดูร้อน(3) 9 มี.ค. 65
เรื่อง 18.4 ฤดูร้อน (4)
  ฤดูร้อน (4) 10 มี.ค. 65
เรื่อง 18.5 ฤดูร้อน (5)
  ฤดูร้อน (5) 11 มี.ค.65
สนุกตัวเลข Rerun
เรื่อง 19.1 สนุกกับตัวเลข (1)
  สนุกกับตัวเลข (1) 14 มี.ค. 65
เรื่อง 19.2 สนุกกับตัวเลข (2)
  สนุกกับตัวเลข (2) 15 มี.ค. 65
เรื่อง 19.3 สนุกกับตัวเลข (3)
  สนุกกับตัวเลข (3) 16 มี.ค. 65
เรื่อง 19.4 สนุกกับตัวเลข (4)
  สนุกกับตัวเลข (4) 17 มี.ค. 65
เรื่อง 19.5 สนุกกับตัวเลข (5)
  สนุกกับตัวเลข (5) 18 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ