สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การผลิตกการแสดงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการแสดง ฝ่ายการแสดง และฝ่านสนับสนุน ซึ่งต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบ การแสดงละครสั้น มีองค์ประกอบคือ เรื่อง เนื้อหา สรุป นิสัยตัวละคร และบรรยากาศ โดยมีบทละครเป็นคู่มือฝ่ายจัดและผู้แสดง การประเมินการแสดงอาจสร้างเกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดขึ้นเอง หลักการชมการแสดง ผู้ชมที่ดีควรรู้จักกาลเทศะในการชม ส่วนผู้แสดงที่ดีควรฝึกฝนตัวเองในด้านเทคนิคการแสดง รูปแบบการแสดงย่อมพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

วิเคราะห์รูปแบบในการสร้างบทละคร

ด้านทักษะและกระบวนการ

ทักษะกระบวนการคิดรูปแบบในการสร้างบทละคร

ด้านคุณลักษณะ

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

วิเคราะห์รูปแบบในการสร้างบทละคร

ด้านทักษะและกระบวนการ

ทักษะกระบวนการคิดรูปแบบในการสร้างบทละคร

ด้านคุณลักษณะ

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตและการแสดงละคร
ชั่วโมง รูปแบบในการสร้างบทละคร
เรื่อง รูปแบบในการสร้างบทละคร 11 ก.พ. 65 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)