สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สมอง เป็นอวัยวะภายในที่บรรจุอยู่ในกะโหลกศีรษะ ทำหน้าที่ในการควบคุมร่างกาย รับรู้ความรู้สึก ทำหน้าที่ในการเรียนรู้ คิดและจดจำ ดังนั้นการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

พ 1.2 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน

จุดประสงค์

1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

2 อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายใน

3 บอกความสำคัญของอวัยวะภายในร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 2 เรื่อง อาหารเช้า อาหารสมอง 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา
ชั่วโมง ร่างกายของเรา
เรื่อง สมอง 11 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ