ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 สุขภาพของเรา
1
  สุขภาพของเรา (1) 7 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  สุขภาพของเรา (2) 14 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค
1
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (1) 21 พ.ย. 2562
2
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (2) 28 พ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (3) 12 ธ.ค. 2562
4
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (4) 19 ธ.ค. 2562
เรื่อง 1.3 ยาสามัญประจำบ้าน
1
  ยาสามัญประจำบ้าน (1) 26 ธ.ค. 2562
2
  ยาสามัญประจำบ้าน (2) 2 ม.ค. 2563
เรื่อง 1.4 อุบัติเหตุและการป้องกัน
1
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (1) 9 ม.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (2) 23 ม.ค. 2563
3
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (3) 30 ม.ค. 2563
4
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (4) 6 ก.พ. 2563
เรื่อง 1.5 ภัยใกล้ตัว
1
  ภัยใกล้ตัว (1) 13 ก.พ. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  ภัยใกล้ตัว (2) 20 ก.พ. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ภัยใกล้ตัว (3) 27 ก.พ. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By noi | 01.08.19 | 272 1 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By noi | 01.08.19 | 272 1 สุขศึกษาและพลศึกษา