ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณและครูสุจิตรา บุญธรรม
ครูผู้สอน ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณและครูสุจิตรา บุญธรรม

ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณและครูสุจิตรา บุญธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพละศึกษา

หน่วยที่ 3 สุขภาพดีชีวีมีสุข
เรื่อง 1.1 สุขภาพดีชีวีมีสุข
  การมีสุขภาพกายที่ดี 4 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การมีสุขภาพจิตที่ดี 11 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ 18 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  กินอย่างไรให้ปลอดภัย 25 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  ของเล่นที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 2 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  ของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 9 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การคัดแยกประเภทของขยะ 16 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)
  โรคติดต่อใกล้ตัวเรา 23 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน เฉลยใบงานและใบความรู้)
๑o
  สุขภาพดีชีวีมีสุข 13 ม.ค. 66 (มีใบความรู้และแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ