สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากัน  แล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/3

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 11 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา